Saturday, October 25, 2008

برگزاری رزمایش دفاع از كوی و برزن در شهر قزوین آذربایجان جنوبیبرگزاری رزمایش دفاع از كوی و برزن در شهر قزوین آذربایجان جنوبی

میللی حرکت پنجشنبه ۲ آبان ۱۳۸۷:

بسیج نیوز: مانور دفاع از كوي و برزن به منظور انسجام و ایجاد آمادگی نیروهای بسیجی با حضور 2 گردان از گردان‌های عاشورای سپاه ناحیه قزوین برگزار شد.

در این عملیات تاکتیکی نیروهای بسیجی با پرتاب گازهای اشک آور و مسدود کردن مسیرهای ارتباطی و کمک رسانی به ضد انقلاب و اشرار حلقه محاصره را تنگ تر و نسبت به دستگیری افراد مورد نظر اقدام و منطقه را پاکسازی و آرامش را ایجاد کردند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home